Zasady rekrutacji - Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO

Szkoła prowadzi rekrutację online.
Więcej informacji pod numerem telefonu 798 845 768

Zasady rekrutacji

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO

UWAGA!  Do 25.03.2020r. sekretariat szkoły jest nieczynny. Kontakt z sekretariatem szkoły możliwy jest pod numerem telefonu 798845768.

 

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO

Każdy Uczeń 8 klasy szkoły podstawowej chcący rozpocząć naukę w SLO nr 1 STO w roku szkolnym 2020/2021 powinien pobrać i wypełnić Kartę Kandydata (znajduje się ona w zakładce Dokumenty do pobrania). Wypełnioną kartę należy dostarczyć do sekretariatu szkoły najpóźniej do dnia egzaminu pisemnego. W zgłoszeniu należy podać:

- średnią ocen z I semestru roku szkolnego 2019/2020
- średnią ocen ze świadectwa ukończenia 7 szkoły podstawowej
- oceny z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego
- ocenę z zachowania
- wybór drugiego języka ( niemiecki/ hiszpański)
- osiągnięcia naukowe, sportowe inne

Istnieje możliwość rejestracji bezpośrednio w placówce szkoły w dniu egzaminu pisemnego.


REKRUTACJA WEWNĘTRZNA:

O przyjęciu do liceum decydują: średnia z ocen z I semestru ( nie mniej niż 4.0) oraz klasy 7 szkoły podstawowej ( nie mniej niż 4,5), ocena z zachowania co najmniej dobra, opinia wychowawcy klasy i pedagoga szkolnego.

Kandydaci wewnętrzni niespełniający powyższych warunków mogą przystąpić do egzaminu dla kandydatów zewnętrznych


REKRUTACJA ZEWNĘTRZNA:

O pozytywnym wyniku rekrutacji zewnętrznej decydują: wyniki z egzaminów pisemnych, średnia ocen z przedmiotów podanych w Karcie Kandydata, ocena z zachowania, punkty za dodatkowe osiągnięcia oraz rozmowa kwalifikacyjna. Dyrektor podejmuje ostateczną decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły.

Egzaminy wstępne pisemne oraz rozmowy kwalifikacyjne odbywają się według terminów ustalonych w harmonogramie rekrutacji na dany rok szkolny. Egzaminy trwają około 180 minut. Na egzamin należy przynieść: niebieski długopis, przyrządy geometryczne bez kalkulatora oraz dokument potwierdzający tożsamość i potwierdzenie wpłaty za egzamin.
Opłata za egzamin wynosi 200 zł.

Opłatę za egzamin należy uiścić najpóźniej do dnia egzaminu, na nr rachunku bankowego
68 1020 1169 0000 8402 0287 6845
z dopiskiem „ egzamin LO, imię i nazwisko”

Uczniowie, którzy przystąpili do rekrutacji zostaną mailowo lub telefonicznie poinformowani o jej wynikach. W ciągu 2 tygodni od otrzymania informacji o przyjęciu Ucznia do szkoły należy dopełnić formalności związanych z przyjęciem dziecka do liceum:

- podpisać umowę o kształceniu w liceum,
- wpłacić na konto szkoły opłatę rezerwacyjną.
W przypadku rezygnacji opłata ta nie podlega zwrotowi.

Po upływie dwóch tygodni od poinformowania o wynikach rekrutacji zostanie stworzona lista rezerwowa. Osoby z listy rezerwowej mają tydzień od momentu poinformowania na dokonanie wszystkich formalności związanych z przyjęciem do szkoły.

Warunkiem rozpoczęcia nauki w szkole jest dostarczenie do 30.06.2020 oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia OKE.

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Adres: ul. Polinezyjska 10 A, Dzielnica Ursynów, 02-777 Warszawa
Kontakt: +48 (22) 649 12 00; +48 798 845 768 sekretariatlo@zsosto.pl
Godziny pracy sekretariatu: 8:00-16:00